Milan Kundera
"Na samotność skazują człowieka nie wrogowie, lecz przyjaciele."

Aktualności

Leśnicka Piątka

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław i Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle, których trasa będzie przebiegać przez obszar Gminy Leśnica.


Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Górnego i Dolnego Śląska. Gminy, na terenie których zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Gazociągi relacji: Zdzieszowice – Wrocław i  Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycjom  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/ , http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-kedzierzyn-kozle/ .

Budowa gazociągu relacji Zdzieszowice-Wrocław planowana jest także do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

PRZYWOZY UCZNIÓW NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNICY ROZPOCZĘCIE 9.00

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU ŚL. ROZPOCZĘCIE 9.15

 

Autobus I

p. Irzyk

p. Kopczyńska

Autobus II
p………………

p. Skrzydeł

Autobus III
p. Fesser p. Kopczyńska*

8.20- Wyjazd z PG

8.35- Ligota (2)

8.40- Wysoka(21)

8.45- Góra Św. Anny(27)

8.55- Leśnica SP

9.00- Leśnica PG

ŁĄCZNIE: 60(razem z SP)

 

8.30- Wyjazd z PG Leśnica

8.50- Czarnocin
(6 SP + 7 PG)

9.05- Popice
(5 SP+5 PG)

9.10- Zalesie (przy szkole)
wysiadają uczn. z SP (11)

ŁĄCZNIE: 23 (razem z SP)

8.10- Wyjazd z PG

8.15- Poręba (22+ 1
Źródełko)

8.25- Dolna (19)

8.35- Kadłubiec (22)

8.45- Leśnica SP

8.50- Leśnica PG


ŁĄCZNIE: 64
(razem z SP)

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM W LEŚNICY- ROZPOCZĘCIE- 9.30

SZKOŁA PODSTAWOWA W RASZOWEJ- ROZPOCZĘCIE- 9.30

 

Autobus I

p. Irzyk

p. Kopczyńska

Autobus II
p………………

p. Skrzydeł

Autobus III
p. Fesser p. Kopczyńska*

9.10- Wyjazd z
Zalesia SP

9.15- Zalesie (skrzyżowanie) (14)

9.20- Lichynia (2)

9.25-Leśnica PG

 

ŁĄCZNIE:11+16

 

8.50- Wyjazd z Leśnicy

8.55- Krasowa - Wsiadają
wszyscy uczniowie
(SP 14+3PG)

9.10- Łąki Kozielskie-
Wsiadają wszyscy
uczniowie
(18 SP+7PG)

9.20- Raszowa
Wysiadają dzieci do
SP Raszowa
(32) i
wsiadają uczniowie
do PG
(21)

9.25- Leśnica PG

 

ŁĄCZNIE: 63(razem z SP)

 

 

ODWOZY UCZNIÓW Z ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Autobus I

p. Irzyk

p. Kopczyńska

Autobus II
p………………

p. Alscher

Autobus III
p. Fesser p. Kopczyńska*

10.30- Wyjazd z PG

10.40- Raszowa SP

10.50- Łąki Kozielskie

11.00- Krasowa

11.05- Leśnica

 

 

10.30- Wyjazd z PG

10.40- Lichynia

10.45- Zalesie Śląskie SP

10.50- Zalesie skrzyżowanie

10.55- Popice

11.10- Czarnocin

11.25- Leśnica

 

10.50- Wyjazd z PG

11.00- Leśnica SP

11.05- Góra

11.10- Wysoka

11.15- Ligota

11.30- Leśnica

11.05- PG

11.10- Leśnica SP

11.20- Poręba+Źródełko

11.30- Dolna

11.40- Kadłubiec

 

 

 

Pilotaż w naszym Gimnazjum

 

 

Projekt Unijny w naszym Gimnazjum

Projekt pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają

kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne".

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.09.01.01-16-0062/15-00.

Okres realizacji: 1 września 2016r. - 30 czerwca 2018r.

Gmina Leśnica - Beneficjent.

Gminny Zarząd Oświaty - Realizator.

Priorytet 9 - Wysoka jakość edukacji.

Działanie 9.1 Rozwój edukacji.

Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 433 uczniów (215 K, 218 M) oraz podniesienie kompetencji wśród 52 nauczycieli 4 szkół z gminy Leśnica:

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy,

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raszowej,

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim,

Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz szkolenia dla nauczycieli. Grupa docelowa będzie liczyła łącznie 510 uczniów i uczennic (253 K, 257 M) oraz 61 nauczycieli (57 K i 4 M).

 

Działania założone w projekcie mają wpływ na efektywne nauczanie w szkołach biorących udział w projekcie w aspekcie merytorycznym, metodycznym, organizacyjnym poprzez:

1. Wykorzystanie atrakcyjnych metod kształcenia stymulujących uczniów do kreatywnego myślenia - metoda eksperymentu.

2. Przeszkolenie kadry nauczycielskiej: w zakresie podnoszenia kompetencji pedagogiki specjalnej, w zakresie wykorzystania mutimediów w procesie nauczania, gwarantujące atrakcyjność i wyższą jakość prowadzonych zajęć oraz w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

3. Zajęcia z użyciem narzędzi TIK pozwalające uczniom na doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

4. Wyposażenie pracowni przyrodniczej umożliwiające prowadzenie laboratoriów, co jest elementem urozmaicającym realizację podstawy programowej oraz wzbogacającym ofertę szkoły. Wyposażenie pracowni matematycznej, informatycznej pozwalające na realizację bardziej atrakcyjnych zajęć niż do tej pory.

5. Realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych pozwalających uczniom na zniwelowanie deficytów edukacyjnych i osiąganie wyższych wyników na zewnętrznych egzaminach/ sprawdzianach.

Planowane efekty:

Projekt zakłada podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół objętych projektem, co przełoży się na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic oraz ułatwi im odnoszenie sukcesów edukacyjnych w sytuacjach, gdy napotkają różnego rodzaju przeszkody.

Projekt zakłada również wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów o słabych wynikach nauczania.

Wartość projektu: 968 289,38 PLN ( słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 38/100)

Dofinansowanie: 919 390,77 PLN ( słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 77/100), z czego:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 823 045,97 PLN ( słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści pięć złotych i 97/100 ),

- dofinansowanie z Budżetu Państwa: 96 344,80 PLN ( słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 80/100).

 

Spotkania z rodzicami

Szanowni Rodzice,

Dnia 15 września o godzinie 17.00 odbędą się spotkania Rodziców z wychowawcami.

Klasa Ia - sala nr 15 (II piętro)

Klasa Ib - sala nr 17 (biologia nowa część)

Klasa Ic - sala nr 14 (II piętro)

Klasa IIa - sala nr 11 (II piętro)

Klasa IIb - sala nr 3 (parter)

Klasa IIc - sala nr 13 (II piętro)

Klasa IIIa - sala nr 9 (I piętro)

Klasa IIIb - sala nr 19 (fizyka nowa część)

Klasa IIIc - sala nr 16 (II piętro)

Serdecznie zapraszamy

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się dnia 1 września 2016 r. o godzinie 10.00 w Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Leśnicy.

Przywozy i Odwozy uczniów w dniu 1 września 2016 r. - kliknij i pobierz

 

 

Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2016/2017

pobierz tutaj

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>
Strona 1 z 15